skip to Main Content

STAP 1 - EEN VRIJBLIJVEND KENNISMAKINGSGESPREK

Tijdens het eerste gesprek van ongeveer 1 tot 1,5 uur op locatie, vertelt u wat uw wensen zijn. Wij vertellen op onze beurt wat wij voor u kunnen betekenen en wat onze ideeën zijn met betrekking tot uw bouwplannen.
U kunt na dit gesprek ook aangeven of u gebruik wilt maken van een schetsochtend. Hiermee krijgt u al een indruk van onze manier van werken en wat wij voor u kunnen betekenen. Wij reserveren hiervoor een ochtend om samen met u een aantal schetsen te maken. Aan het einde van de ochtend heeft u dan een goed idee wat wij voor een soort woning u kunnen ontwerpen. Wat u hier wel voor nodig heeft zijn tekeningen van het stuk grond waar u het huis wil laten bouwen en de bestemmingsplanbepalingen. Daarnaast moet u een redelijk idee hebben van uw wensen. U bent na die ochtend vrij om ons een verdere opdracht te verstrekken of om het bij de eerste schetsen te laten. Dit aanbod geld ook voor verbouwingen.
De kosten van een schetsochtend bedragen € 350,- inclusief btw en ontvangt u retour indien u ons daarna opdracht verleent.

STAP 2 – SCHETSONTWERP/VOORLOPIG ONTWERP

Nadat u opdracht heeft gegeven stellen wij architectonische uitgangspunten op voor het ontwerp die passen bij de locatie en bij het toekomstig gebruik. De schetsontwerpen bestaan uit handmatig getekende en/of 3D vlekkenplannen, plattegronden, perspectieven etc. In dit schetsontwerp worden de architectonische uitgangspunten en uw wensen en eisen verwerkt. Zonodig schetsen wij meerdere ideeën of scenario’s. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met uw budget én de gemeentelijke bepalingen vanuit het bestemmingsplan. Dit schetsontwerp of VO

Het schetsontwerp zal uitgebreid met u worden besproken. Met uw opmerkingen en aanvullingen kan een volgende stap gezet worden.

Stap 3 - Voorlopig ontwerp

Het plan wordt uitgewerkt tot een VOORLOPIG ONTWERP. Tevens doen wij een voorstel van te gebruiken materialen. Dit VO wordt door u kritisch bestudeerd en daarna met elkaar besproken. Het plan wordt vervolgens verder aangepast en verfijnd. Mogelijke problemen worden geïnventariseerd en naar oplossingen zal worden gezocht. Ook bespreken we een planning waarbij duidelijk wordt hoeveel tijd nodig en/of beschikbaar is voor het ontwerpproces.

Afhankelijk van de omvang en de noodzaak kan er bij de Gemeente een conceptaanvraag worden ingediend die al vroeg duidelijkheid kan verschaffen over de haalbaarheid van het plan.

Stap 4 - Definitief ontwerp

Het plan krijgt nu echt vorm en inhoud! Materialen en maatvoering worden vastgelegd, funderings- en rioleringsplannen worden gemaakt evenals gevelaanzichten, doorsneden en principe details. Een 3D-impressie laat zien hoe het plan er uit zal gaan zien. Ook zal in dit stadium een constructeur worden ingeschakeld wanneer dat nodig is. Deze DO-tekeningen zijn zowel nodig voor de aanbesteding als voor de aanvraag `omgevingsvergunning´ cq. de bouwaanvraag. De bouwaanvraag wordt in deze fase ingediend bij de betreffende Gemeente. In deze fase, kan op uw verzoek, het plan financieel doorgerekend worden. Dat voorkomt nare verrassingen.

Stap 5 - Bestekfase

Deze fase is van belang om tot een zo gunstig mogelijke prijs te komen voor de realisatie van het bouwplan. Een bestek of werkomschrijving is hierbij onontbeerlijk. In dit bestek staat precies omschreven aan welke kwaliteitseisen, voorwaarden en uitvoeringsbepalingen de uitvoering moet voldoen. Alles is tot in de puntjes uitgezocht en omschreven. Bouwkundige details die van invloed zijn op de prijsvorming worden in deze fase gemaakt. In deze fase kan buigen we ons tevens over de vraag welke aannemers uitgenodigd zullen worden voor de aanbesteding.

Stap 6 - Aanbestedingsfase

Meestal organiseer ik een onderhandse aanbesteding waarbij een aantal geselecteerde aannemers hun offerte kunnen aanbieden. Zij ontvangen daarvoor het bestek en de bestektekeningen. Na enkele weken rekentijd wordt op een vastgesteld tijdstip de aanbesteding gehouden. De enveloppen met ieders offerte worden één voor één geopend. Het uur van de waarheid is aangebroken! Meestal krijgt de goedkoopste aanbieder de opdracht voor de uitvoering.

Stap 7 - Werkvoorbereidingsfase

Voordat de aannemer begint met de bouwwerkzaamheden is er een voorbereidingstermijn van 4-8 weken nodig om goed van start te kunnen gaan. In overleg met de aannemer worden bouwkundige details verder uitgewerkt die hij nodig heeft voor de uitvoering. Ook moeten de werktekeningen van diverse leveranciers (bijv. van betonvloeren en van kozijnen) door de architect worden gecontroleerd.

Stap 8 - Uitvoeringsfase

Het heeft grote voorkeur om de bouw te laten begeleiden door de architect. Ik controleer of de juiste en voorgeschreven materialen worden toegepast en of volgens de getekende en gewenste detaillering wordt uitgevoerd. Daarmee bent u ervan verzekerd dat het plan wordt uitgevoerd zoals het bedacht is. Ik bezoek het werk daarom frequent zodat ik goed weet wat er speelt en tegen welke problemen de aannemer eventueel aanloopt.

Tijdens de uitvoering houden we wekelijks of tweewekelijks een bouwvergadering waarin aannemer, opdrachtgever en architect de stand van zaken bespreken. Aan de orde komen de voortgang in relatie tot de planning, de financiën, bouwkundige en installatietechnische details en worden beslissingen genomen over meer- en minderwerk. De facturen van de aannemer worden door mij gecontroleerd voordat ze naar de opdrachtgever ter betaling doorgestuurd worden. Ook meer- en minderwerk offertes worden door mij gecontroleerd.

Stap 9 - Oplevering

Enkele weken voordat het werk gereed is, plannen we de opleverdatum. Tijdens de oplevering maken we gezamenlijk een rondgang over het werk en bekijken elke ruimte met een kritische blik. Indien zaken nog niet of onvoldoende zijn uitgevoerd worden deze schriftelijk vastgelegd in een ‘proces- verbaal van oplevering’. Na deze oplevering staat de woning (weer) geheel tot uw beschikking. De opleverpunten zullen binnen een redelijke termijn door de aannemer worden uitgevoerd.

Stap 10 - Nazorg

De opleveringstermijn beslaat vanaf de dag van oplevering een periode van 3 maanden. Tijdens deze periode worden alle kleine probleempjes en eventuele verborgen gebreken door de aannemer opgelost. Van de aannemer ontvangt u na afloop van deze opleveringstermijn de laatste factuur. Als begeleidend architect hou ik ook in deze laatste fase vinger aan de pols.

Tot slot

Heb ik uw interesse en nieuwsgierigheid kunnen wekken?
Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellen op 072 – 532 50 68 of 06 – 484 515 78. Mailen kan ook: info@yolandabuis.nl